Posted on Leave a comment

HISTORIEN OM TVÅ VACKRA MUSEIFARTYG TILLIKA IKONSIKA STADSSYMBOLER

New York har sin frihetsgudinna, Florens sin Davidstaty och Paris sitt Eiffeltorn. Karlskrona har Fullriggaren Jarramas och Mariehamn har stålbarken Pommern. 

HMS Jarramas (1900), Marinmuseum i Karlskrona

Jarramas är en av världens minsta tremastade fullriggare. Konstruktör Hjalmar Hugo Liljehöök, byggd på Karlskrona örlogsvarv. Systerfartyget Najaden sjösattes 1897 och Jarramas 1900. Hon fungerade som skolskepp för skeppsgossekåren fram till 1939, då skeppsgossekåren, efter över 250 års verksamhet, lades ner. Jarramas låg sedan sysslolös på örlogsvarvet i Karlskrona ett par år för att sedan, under några somrar på 1940-talet, segla med elever från Kungliga Sjökrigsskolan och Flottans Sjömansskola. År 1946 togs hon ur tjänst och ersattes med skonerterna Gladan och Falken. År 1950 köptes hon av Karlskrona stad för 30 000kr och flyttades till Borgmästarefjärden i centrala stan; där blev det sommarkafé och plats för mycket populära viskvällar. Jarrams blev en viktig knutpunkt i Karlskrona och växte fram till en symbol för hela staden.1997 skänkte kommunen Jarramas till Marinmuseum och sedan dess ligger hon vid kajen utanför Marinmuseum. Namnet Jarramas kommer från turkiskans yaramaz och betyder ”den busiga”. Tre andra fartyg i den svenska flottan har tidigare haft samma namn. 

Pommern (1903), Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. 

Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen. Hon byggdes i Glasgow i Skottland för ett tyskt rederi och sjösattes 1903 under namnet Mneme. Mneme är minnets musa i den grekiska mytologin och Pommerns galjonsfigur ska föreställa just Mneme. Hon bytte ägare tre gånger under sina första tre år och det var den tredje ägaren, The P-liners i Hamburg, som döpte om henne till Pommern. År 1923 köptes Pommern av den åländska redaren Gustaf Erikson, som då ägde världens största segelfartygsflotta. Fram till andra världskrigets utbrott 1939 var Pommern i drift och seglade på den så kallade vetetraden mellan Australien och England. År 1952 donerades Pommern till Mariehamns stad av ättlingar till Gustaf Erikson. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Åland sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten. År 2019 byggdes den docka som skeppet idag ligger i, flytande men omgiven av ett trädäck. 

Källor: Marinmuseum i Karlskrona, http://www.visitaland.com, wikipedia.

Posted on Leave a comment

Signalflaggor

Signalflaggor används för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De är 40 till antalet och består av 26 bokstavsflaggor och 10 flaggor för siffrorna 0-9. Utöver det finns en svarsflagg samt tre olika likhetstecken för repetition av bokstäver. Färgerna som används är blått, svart, gult, vitt och rött. 

De första kodsystemen för flaggsignalering utvecklades i Frankrike, men det var i England som tekniken förfinades och grunden lades till det signalsystem som gäller än i dag. 1857 gav The British Board of Trade ut boken International Code of Signals där alla gällande signaleringskoder sammanställdes. Den gäller än idag. Den svenska översättningen kom 1872 under namnet Kommersiella Signal-Coden. 

Numera används signalflaggning mest för att upplysa om dykare i vattnet samt att fiske med olika redskap pågår. I övrigt används mer effektiva tekniska hjälpmedel.

Alla flaggor har en egen bokstav. Men samtidigt en längre betydelse, en hel mening som beskriver en situation. Det är för att man på havet ska kunna prata med varandra med en endaste flagga i taget. Att skriva ut hela ord eller meningar med signalflaggorna är tidsödande och mycket ovanligt. De viktigaste signalerna kan uttryckas med endast en flagga

 • A Dykare i vattnet, håll undan, passera sakta!
 • B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. (Utmärker i svenska armén arteleriregementstab)  
 • C Svar: Ja.
 • D Håll undan, jag har svårt att manövrera!
 • E Jag ändrar kurs mot styrbord.
 • F Jag är havererad, tag kontakt med mig.
 • G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
 • H Jag har lots ombord.
 • I Jag ändrar kurs mot babord.
 • J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
 • K Jag vill ha kontakt med dig.
 • L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän (Utmärker i svenska armén pansarbrigadstab)  
 • M Fartyget står stilla.
 • N Svar: Nej.
 • O Man överbord!
 • P I hamn: All personal till fartyget.
 • Q Fartyget är fritt från smitta. (Utmärker i svenska armén motor/cykel/brigadstab)  
 • R Mitt fartyg gör ingen fart.
 • S Jag backar.
 • T Partrålning vid fiske. Håll undan!
 • U Du är på väg mot fara.
 • V Jag behöver hjälp!
 • W Jag behöver läkare
 • X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • Y Jag draggar.
 • Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.

Signalställ, flagga över topp, storflagg

Vid jubileer och högtidsdagar dekoreras hela fartyget, från för, över masttoppen till akter, med samtliga flaggor i en speciell ordning. Man säger då att man använder sig av ett signalställ vilket är samlingsnamnet för alla signal flaggorna tillsammans för att flagga över topp. På engelska heter det dressing the ship d.v.s. klä upp båten. Samma dekoration i flaggstången på land kallas för storflaggning. Signalställ, flagga över topp och storflaggning kallas ibland felaktigt för flaggspel. Det är inte korrekt eftersom flaggspel är den lilla stång (eller käpp) i aktern som nationsflaggen hissas på. Den korrekta ordningen för flagga över topp är från för till akter: 

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Vid kappsegling används också flaggsignaler. Oftast kan den specifika kappseglingssignalen härledas till den ursprungliga internationella flaggsignalen. 

 • Tjuvstart signaleras t.ex genom att X-flaggan (vit med blått kors) hissas på startfartyget och visas tills alla tjuvstartande båtar är helt på startsidan av startlinjen. På vanligt flaggspråk betyder den: Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • P-flaggan även kallad Blue Peter (vit ruta på blå botten) är förberedelsesignal och hissas 5 minuter före kappseglingsstart. På flaggspråk betyder den:  All personal till fartyget, klart för avgång
 • Protestflaggan / B-flaggan (helröd), som hissas när motståndaren inte följt väjningsreglerna och kolliderat, betyder i vanlig sjöfart: Jag har farlig last ombord. Protesterar man så är man ju farligt ilsken. 
Posted on Leave a comment

Kardinalmärken / Cardinal marks 

KARDINALMÄRKEN – VÄDERSTRECKSMÄRKEN / CARDINAL MARKS – LATITUDE MARKS

Ordet kardinal kommer av latinets cardinalis, vilket betyder viktigaste eller huvudsakliga. Ordet stammar från cardo,som betyder dörrtapp, huvudpunkt, kärna. Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. 

Kardinalmärken är sjömärken, i form av en boj eller prick, som märker ut hinder. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. Det finns fyra sorters kardinalmärken, ett för varje väderstreck – därför kallas de också väderstrecksmärken. Numera så är svenska kardinalmärken gula och svara och med toppmärken som visar vilket väderstreck de märker ut. Du ska passera norr om ett nordmärke och söder om ett sydmärke, väster om ett västmärke och öster om ett ostmärke!

The word cardinal comes from the Latin cardinalis, which means most important or main. The word comes from cardo, which means door pin, main point, core. Cardinal is a title in the Roman Catholic Church for the second highest office after the Pope.

Cardinal marks are sea marks (navigation marks), in the form of a buoy or other floating or fixed structure, used in maritime pilotage to indicate the position of a hazard and the direction of safe water. Cardinal marks indicate the direction of safety as a cardinal (compass) direction (north, east, south or west) relative to the mark.

They are exposed north, east, south or west of an obstacle – for example a foundation. Cardinal badges are also used to mark the boundary of a fairway. Cardinal directions are the four main points of a compass: north, south, east, and west. There are four types of cardinal marks, one for each latitude – hence they are also called latitude marks. Nowadays, Swedish cardinal badges are yellow and black and with top badges that show which latitude they mark. You will pass north of a north mark and south of a south mark, west of a west mark and east of a cheese mark!

När båda konerna pekar nedåt så är det sydmärket du ser. När de pekar uppåt är det nordmärket. På ostmärket pekar den övre konen uppåt och den nedre nedåt så att ett spetsigt o, som i ostmärke, bildas. Om kardinalmärket du fått syn på inte är syd-, nord- eller ostmärket så vet du att det är västmärket! Med lite god vilja ser västmärket dessutom ut som ett vinglas, som precis som väst börjar på v.

Sedan början av 1980-talet så är svenska Kardinalmärken gula och svarta. Innan dess så var de röda och svarta och toppmarkeringarna bestod av både koner och klot.  

When both cones point downwards, it is the southern mark you see. When they point upwards, it is the northern mark. On the East mark, the upper cone points upwards and the lower one downwards so that an Easter-egg shape is formed. If the cardinal mark you saw is not the south, north or East mark, you know it is the west mark! With a little good will, the vest mark also looks like a wine glass.

Since the beginning of the 1980s, Swedish Cardinal Marks have been yellow and black. Before that, they were red and black and the top markings consisted of both cones and spheres.

RÖTT ÅT BABORD OCH GRÖNT ÅT STYRBORD – ELLER TVÄRTOM

En farleds sidor markeras av lateralmärken, röda eller gröna prickar eller bojar som ofta men inte alltid har toppmärken i olika former. När du styr i farledens riktning ska du ha de röda lateralmärkena på babordssidan (vänster) och de gröna på styrbordssidan (höger). När du styr mot riktningen blir det istället tvärtom. Det är inte alltid lätt att förstå hur huvudriktningen för en farled har bestämts, men du kan åtminstone se den på sjökortet. I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

The edge of a maritime channel, are indicated by lateral marks, red or green sea marks that often but not always have top marks in various shapes. When steering in the direction of the fairway, have the red lateral markings on the port side (left) and the green ones on the starboard side (right). When you steer in the opposite direction, it is the other way around. It is not always easy to understand how the main direction of a maritime channel has been determined, but you can at least see it on the sea chart. In Swedish waters, the main direction is generally counterclockwise from the Norwegian to the Finnish border and from open water towards the port. Regardless of the direction of the fairway, you can travel in any direction you want.

NOTE! If you travel outside Europe, you should be aware that some countries have reverse colors – green on port and red on starboard.

Posted on Leave a comment

FYRAR / LIGHTHOUSES

Fyrar har länge setts som urbilden för allmännytta eftersom skepp kunde navigera efter dem utan att betala. På grund av deras funktion som säkerhetsanläggning och ljusspridare har fyren blivit en symbol för säkerhet, vägledning, kunskapsspridning och hopp. Eftersom fyren ofta är placerad ensam på en utsatt plats har den också fått symbolisera ensamhet, styrka, ledarskap och beslutsfattande, men även människans kamp mot naturen.

Lighthouses have long been seen as a symbol for the public good because ships could navigate after them without paying. Due to their function as a safety system and light diffuser, the lighthouse has become a symbol of safety, guidance, knowledge dissemination and hope. Since the lighthouse is often located alone in a vulnerable place, it has also been associated with loneliness, strength, leadership and decision-making, as well as man’s struggle against nature.

Sveilis Design arbetar med ett 40-tal olika fyrmotiv från Sveriges kuster (inkl. två insjöfyrar och en båk), Norge, Åland, Finland och Danmark. Finner ni inte er favoritfyr i sortimentet, så hör av er! Visar tillräckligt många intresse, så utökar vi sortimentet.

Sveilis Design is currently working with about 40 different lighthouse motifs from the coasts of Sweden, Norway, Åland, Finland and Denmark. If you do not find your favorite lighthouse in our current assortment, get in touch! If enough people show interest, we will expand our collection.

Posted on Leave a comment

Handgjorda modeller av omtyckta segeljollar. 

Handgjorda modeller av omtyckta segeljollar. 

Tillverkade av Jan (Sigvard) Afzelius i Hullaryd. 

Vi har beundrat Jans miniatyrer i många år.  I slutet av båtmässan Allt för Sjön 2020, som stängde tidigt p.g.a. Corona, fick chansen att köpa upp Jans lager. Han sa då att det var sista gången han ställde ut på båtmässan. Tillgången på dessa modeller är därmed begränsad, så först till kvarn gäller! Optimistjollarna är redan slutsålda. 

Här följer lite information vi hittat om de olika segeljollarna i sortimentet. Ni liksom vi kanske inte haft möjligheten att uppleva alla dessa jollar i verkligheten. 

OK-jolle är en enmansjolle medett storsegel. OK-jollen konstruerades 1957 av Knut Olsen som en träningsbåt för ungdomar före övergången till den större finnjollen. OK-jollen blev dock för svårseglad för lättare juniorer genom den relativt stora segelytan, men blev mycket populär bland lite äldre ungdomar i övre tonåren. Ok-jollen som ungdoms- och instegsbåt till mer avancerade klasser övertogs så småningom i huvudsak av den mindre riggade Laser-jollen och Laser radial för lättare juniorer. OK-jollen seglas internationellt i huvudsak som senior jolle med VM, EM och internationella mästerskap.

Finnjolle är en enmansjolle med ett storsegel. Finnjollen har OS-status. Båten anses vara fysiskt krävande då seglaren bör väga närmare 100 kg och vara 190 cm lång. Rikard Sarby från Uppsala konstruerade båten. Första Finnjollen byggdes 1949 och vann en konstruktionstävling utlyst av finska seglarförbundet inför de olympiska sommarspelen 1952 i Helsingfors. Namnet Finnjolle kommer av att den deltog första gången i Finland, vid OS i Helsingfors 1952. Finnjollen ersatte då Firefly. 

Snipe är en tvåmansjolle ritad 1931 av William F Crosby. Klassmärket är silhuetten av en beckasin (fågel), vilket båten även fått sitt namn av då snipe är engelskans ord för beckasin. Snipeklassens klassförbund heter SCIRA, vilket står för the Snipe Class International Racing Association. Klassförbundet har sitt säte i San Diego i USA. Klassförbundet ger ut tidningen Snipe Bulletin fyra gånger per år. Snipeseglare som är med i klassförbundet inordnas organisatoriskt i “fleets”. En fleet är oftast bildad av personer från en och samma segelklubb. Det land som har flest fleets är USA med 60 st (2005). I Sverige finns det sex stycken. 

British moth is the name of an 11-foot (3.4 m) sailing dinghy  designed in 1932 by Sydney Cheverton. The first boats built were sailed on the Brent Reservoir in north London. British Moths were the first class to use this famous stretch of water for dinghy racing, and for a time it was known as the “Brent One Design”. The British Moth National Championship trophy is still the Brent Cup. After World War II, sailing was not resumed on the Brent Reservoir and the fleet became scattered. However, the British Moth continued to sail at other clubs in small numbers. In 2004 the British Moth Boat Association funded the development of a new hull mould designed by Ian Howlett. This has seen renewed activity within club fleets and a number of river clubs taking up the class.

C-kanot  är en segelkanot (Klass IV): största längd 5,20 m, största bredd minst 1,30 m (utan begränsning uppåt) samt 10 kvm segelyta, fördelad på två segel, av vilka det största, mätande maximum 7 kvm, föres främst. Bordläggning och däck skola vara av inhemskt träslag samt dukklädda. Centerbord och roderplåt skola vara av järn. Krökta rundhult ej tillåtna. Segelhöjden får ej överstiga 5,30 m. Kanotsegling är som segling betraktad något speciellt. De verkliga kanoterna äro nämligen obarlastade, och rorsmannen är således den levande barlast som genom sin rörelse tvärskepps uppväger seglens krängande verkan. Ju mindre, smalare och lättare kanoten är, desto kraftigare verkar denna levande barlast.

Posted on Leave a comment

ATT FRAMHÄVA MED SILHUETTER / TO ENHANCE WITH SILHOUETTES 

Sveilis Designs signum är att framhäva det unika och lokala med silhuetter. Vi använder oss av byggnader, stadsvapen, landmärken, offentliga konstverk, och andra symboler för det lokalspecifika som gör varje ort unik. Våra lokala återförsäljare är ofta med och påverkar designprocessen med sin expertis och sina önskemål. Att arbeta med silhuetter är ibland utmanande och begränsande. Belöningen är när de sen väcks till liv genom spelet av ljus och skugga. 

Sveilis Design´s hallmark is to emphasize the unique and local with silhouettes. We use buildings, city coats of arms, landmarks, public works of art, and other symbols of the local specific that make each place unique. Our local retailers are often involved and influence the design process with their expertise and wishes. Working with silhouettes is sometimes challenging and limiting. The reward is when they later are brought to life through the play of light and shadow.

Tänd ett ljus för Din ort! / Light a candle for Your city!

Vi tillhandahåller för närvarande ca130 olika lyktor med lokalspecifika silhuettmotiv som ger de mest fantastiska skuggeffekter. 

Currently we can offer about 130 candle box variations with locally specific silhouette motifs, that give the most fantastic shadow effects.

Vårt sortiment av lyktor växer ständigt!

Saknas din ort i vårt nuvarande sortiment? Hjälp oss att komma i kontakt med en lokal återförsäljare. Vårt sortiment styrs av efterfrågan från lokala återförsäljare. Vi väljer inte bort någon. Minsta order för nyproduktion är 25st. Vi arbetar utan uppstarts- och designavgifter. Vi vill arbeta kreativt med det vi älskar och etablera personliga relationer med samverkanspartners och kunder som bygger på tillit och respekt. 

Is your city missing in our current candle box collection? Help us get in touch with a local retailer. Our range is dependent by demand from local retailers. We do not opt ​​out of anyone. The minimum order for new production is 25 pcs. We work without start-up and design fees. We want to work creatively with what we love and establish personal relationships with partners and customers based on trust and respect.

Tänd ett ljus för Din ort! Det blev vår slogan under pandemin, som vi nu förhoppningsvis tagit oss igenom (peppar-peppar). Vi är så tacksamma över att så många har stöttat oss och våra återförsäljare runt om i Sverige genom att köpa en eller flera av våra lokalpatriotiska lyktor. Stort TACK! 

“Light a candle for Your city!” became our slogan during the pandemic, which we now hopefully have gotten through. We are so grateful that so many have supported us and our local retailers around Sweden by buying one or more of our lanterns with cityscapes. Many thanks!

Posted on Leave a comment

Specialtillverkade Produkter

Vårt mål är att utveckla långsiktiga relationer med våra återförsäljare samt förse dem med skräddarsydda produkter, som förstärker det lokalt specifika hos just dem. Vi vill främja lokalpatriotism!

Our objective is to develop long term relationships with our resellers in order to provide them with custom made products, that will enhance each client´s local uniqueness. 

Minsta order för nyproduktion är endast 25 st. Priset för varje produktkategori är enhetligt (se liknande produkt). Inga startavgifter eller designkostnader! Vi börjar med en dialog om din unika plats och dess ikoniska symboler. Designprocessen av nyproduktion är beroende av dialogen och både kund och vår tillgänglighet, normalt tar det 1-2 veckor. Produktions- och leveranstiden är normalt 4-6 veckor.

Minimum order for new production is only 25 pcs. The price for each product category is unified (see separate price list). No start up fees or design costs! We start with a dialogue about your unique location and it´s iconic symbols. The design process of new production is dependent on the dialogue and both the customer and our availability, normally it takes 1-2 weeks. The production and delivery time is normally 4-6 weeks. 

Sveilis Design works, at the moment, with these standard product shapes, but we are also open to new ideas!

Upphovsrätten och designen för alla våra produkter tillhör Sveilis Design AB. Beslut om eventuella lokala ensamrätter kan endast ges för en säsong i taget av Sveilis Design AB. Förlängning av lokala exklusiva rättigheter kan ske om en tillfredsställande försäljning fortsätter. Sveilis Design AB förbehåller sig rätten till marknadsföring och försäljning av alla produkter som vi producerar genom försäljningsmässor och utställningar som vi deltar i samt genom våra webbshopar och popup-butiker. I våra webbshopar listar vi var t.ex ljuslyktor kan köpas lokalt av våra återförsäljare.

The copyright and design of all our products belong to Sveilis Design AB. Decisions on possible local exclusive rights can only be given for one season at a time by Sveilis Design AB. Extension of local exclusive rights may take place if satisfactory sales continue. Sveilis Design AB reserve the right to marketing and sale of all products that we produce through sale fairs and exhibitions that we participate in as well as through our web shops and pop-up stores. In our web shops we list where various products can be purchased locally by our resellers. 

Posted on Leave a comment

Får man avbilda kända byggnader?

Ja, i bl.a. Sverige får man det. Sveilis Design har inte stött på några bekymmer, bara uppskattning, angående våra silhuette-avbildningar av byggnader och allmän konst (statyer, stadsvapen etc). I Sverige är den s.k. panoramafriheten inskriven i Upphovsrättslagen (Lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk), 2 Kap. (“Inskränkningar i upphovsrätten”) 24§:

24 § Konstverk får avbildas

 1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
 2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller
 3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).

Ovanstående gäller även avbildningar för kommersiellt syfte. 

Freedom of panorama (FOP) (Panoramafrihet på Svenska) is a provision in the copyright laws of various jurisdictions that permits taking photographs and video footage and creating other images (such as paintings) of buildings and sometimes sculptures and other art works which are permanently located in a public place, without infringing on any copyright that may otherwise subsist in such works, and the publishing of such images. Panorama freedom statutes or case law limit the right of the copyright owner to take action for breach of copyright against the creators and distributors of such images. It is an exception to the normal rule that the copyright owner has the exclusive right to authorize the creation and distribution of derivative works. The phrase is derived from the German term Panoramafreiheit.

The Freedom of panorama (FOP) looks a bit different around the world. EU are trying to develop a common /unified approach.