Posted on Leave a comment

HISTORIEN OM TVÅ VACKRA MUSEIFARTYG TILLIKA IKONSIKA STADSSYMBOLER

New York har sin frihetsgudinna, Florens sin Davidstaty och Paris sitt Eiffeltorn. Karlskrona har Fullriggaren Jarramas och Mariehamn har stålbarken Pommern. 

HMS Jarramas (1900), Marinmuseum i Karlskrona

Jarramas är en av världens minsta tremastade fullriggare. Konstruktör Hjalmar Hugo Liljehöök, byggd på Karlskrona örlogsvarv. Systerfartyget Najaden sjösattes 1897 och Jarramas 1900. Hon fungerade som skolskepp för skeppsgossekåren fram till 1939, då skeppsgossekåren, efter över 250 års verksamhet, lades ner. Jarramas låg sedan sysslolös på örlogsvarvet i Karlskrona ett par år för att sedan, under några somrar på 1940-talet, segla med elever från Kungliga Sjökrigsskolan och Flottans Sjömansskola. År 1946 togs hon ur tjänst och ersattes med skonerterna Gladan och Falken. År 1950 köptes hon av Karlskrona stad för 30 000kr och flyttades till Borgmästarefjärden i centrala stan; där blev det sommarkafé och plats för mycket populära viskvällar. Jarrams blev en viktig knutpunkt i Karlskrona och växte fram till en symbol för hela staden.1997 skänkte kommunen Jarramas till Marinmuseum och sedan dess ligger hon vid kajen utanför Marinmuseum. Namnet Jarramas kommer från turkiskans yaramaz och betyder ”den busiga”. Tre andra fartyg i den svenska flottan har tidigare haft samma namn. 

Pommern (1903), Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. 

Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen. Hon byggdes i Glasgow i Skottland för ett tyskt rederi och sjösattes 1903 under namnet Mneme. Mneme är minnets musa i den grekiska mytologin och Pommerns galjonsfigur ska föreställa just Mneme. Hon bytte ägare tre gånger under sina första tre år och det var den tredje ägaren, The P-liners i Hamburg, som döpte om henne till Pommern. År 1923 köptes Pommern av den åländska redaren Gustaf Erikson, som då ägde världens största segelfartygsflotta. Fram till andra världskrigets utbrott 1939 var Pommern i drift och seglade på den så kallade vetetraden mellan Australien och England. År 1952 donerades Pommern till Mariehamns stad av ättlingar till Gustaf Erikson. Hon förtöjdes i Västerhamn, intill Åland sjöfartsmuseum och öppnades 1957 för allmänheten. År 2019 byggdes den docka som skeppet idag ligger i, flytande men omgiven av ett trädäck. 

Källor: Marinmuseum i Karlskrona, http://www.visitaland.com, wikipedia.

Posted on Leave a comment

ATT FRAMHÄVA MED SILHUETTER / TO ENHANCE WITH SILHOUETTES 

Sveilis Designs signum är att framhäva det unika och lokala med silhuetter. Vi använder oss av byggnader, stadsvapen, landmärken, offentliga konstverk, och andra symboler för det lokalspecifika som gör varje ort unik. Våra lokala återförsäljare är ofta med och påverkar designprocessen med sin expertis och sina önskemål. Att arbeta med silhuetter är ibland utmanande och begränsande. Belöningen är när de sen väcks till liv genom spelet av ljus och skugga. 

Sveilis Design´s hallmark is to emphasize the unique and local with silhouettes. We use buildings, city coats of arms, landmarks, public works of art, and other symbols of the local specific that make each place unique. Our local retailers are often involved and influence the design process with their expertise and wishes. Working with silhouettes is sometimes challenging and limiting. The reward is when they later are brought to life through the play of light and shadow.

Tänd ett ljus för Din ort! / Light a candle for Your city!

Vi tillhandahåller för närvarande ca130 olika lyktor med lokalspecifika silhuettmotiv som ger de mest fantastiska skuggeffekter. 

Currently we can offer about 130 candle box variations with locally specific silhouette motifs, that give the most fantastic shadow effects.

Vårt sortiment av lyktor växer ständigt!

Saknas din ort i vårt nuvarande sortiment? Hjälp oss att komma i kontakt med en lokal återförsäljare. Vårt sortiment styrs av efterfrågan från lokala återförsäljare. Vi väljer inte bort någon. Minsta order för nyproduktion är 25st. Vi arbetar utan uppstarts- och designavgifter. Vi vill arbeta kreativt med det vi älskar och etablera personliga relationer med samverkanspartners och kunder som bygger på tillit och respekt. 

Is your city missing in our current candle box collection? Help us get in touch with a local retailer. Our range is dependent by demand from local retailers. We do not opt ​​out of anyone. The minimum order for new production is 25 pcs. We work without start-up and design fees. We want to work creatively with what we love and establish personal relationships with partners and customers based on trust and respect.

Tänd ett ljus för Din ort! Det blev vår slogan under pandemin, som vi nu förhoppningsvis tagit oss igenom (peppar-peppar). Vi är så tacksamma över att så många har stöttat oss och våra återförsäljare runt om i Sverige genom att köpa en eller flera av våra lokalpatriotiska lyktor. Stort TACK! 

“Light a candle for Your city!” became our slogan during the pandemic, which we now hopefully have gotten through. We are so grateful that so many have supported us and our local retailers around Sweden by buying one or more of our lanterns with cityscapes. Many thanks!

Posted on Leave a comment

Specialtillverkade Produkter

Vårt mål är att utveckla långsiktiga relationer med våra återförsäljare samt förse dem med skräddarsydda produkter, som förstärker det lokalt specifika hos just dem. Vi vill främja lokalpatriotism!

Our objective is to develop long term relationships with our resellers in order to provide them with custom made products, that will enhance each client´s local uniqueness. 

Minsta order för nyproduktion är endast 25 st. Priset för varje produktkategori är enhetligt (se liknande produkt). Inga startavgifter eller designkostnader! Vi börjar med en dialog om din unika plats och dess ikoniska symboler. Designprocessen av nyproduktion är beroende av dialogen och både kund och vår tillgänglighet, normalt tar det 1-2 veckor. Produktions- och leveranstiden är normalt 4-6 veckor.

Minimum order for new production is only 25 pcs. The price for each product category is unified (see separate price list). No start up fees or design costs! We start with a dialogue about your unique location and it´s iconic symbols. The design process of new production is dependent on the dialogue and both the customer and our availability, normally it takes 1-2 weeks. The production and delivery time is normally 4-6 weeks. 

Sveilis Design works, at the moment, with these standard product shapes, but we are also open to new ideas!

Upphovsrätten och designen för alla våra produkter tillhör Sveilis Design AB. Beslut om eventuella lokala ensamrätter kan endast ges för en säsong i taget av Sveilis Design AB. Förlängning av lokala exklusiva rättigheter kan ske om en tillfredsställande försäljning fortsätter. Sveilis Design AB förbehåller sig rätten till marknadsföring och försäljning av alla produkter som vi producerar genom försäljningsmässor och utställningar som vi deltar i samt genom våra webbshopar och popup-butiker. I våra webbshopar listar vi var t.ex ljuslyktor kan köpas lokalt av våra återförsäljare.

The copyright and design of all our products belong to Sveilis Design AB. Decisions on possible local exclusive rights can only be given for one season at a time by Sveilis Design AB. Extension of local exclusive rights may take place if satisfactory sales continue. Sveilis Design AB reserve the right to marketing and sale of all products that we produce through sale fairs and exhibitions that we participate in as well as through our web shops and pop-up stores. In our web shops we list where various products can be purchased locally by our resellers. 

Posted on Leave a comment

Får man avbilda kända byggnader?

Ja, i bl.a. Sverige får man det. Sveilis Design har inte stött på några bekymmer, bara uppskattning, angående våra silhuette-avbildningar av byggnader och allmän konst (statyer, stadsvapen etc). I Sverige är den s.k. panoramafriheten inskriven i Upphovsrättslagen (Lag [1960:729] om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk), 2 Kap. (“Inskränkningar i upphovsrätten”) 24§:

24 § Konstverk får avbildas

  1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,
  2. om syftet är att annonsera en utställning eller försäljning av konstverken, men endast i den utsträckning som behövs för att främja utställningen eller försäljningen, eller
  3. om de ingår i en samling, i kataloger, dock inte i digital form.

Byggnader får fritt avbildas. Lag (2005:359).

Ovanstående gäller även avbildningar för kommersiellt syfte. 

Freedom of panorama (FOP) (Panoramafrihet på Svenska) is a provision in the copyright laws of various jurisdictions that permits taking photographs and video footage and creating other images (such as paintings) of buildings and sometimes sculptures and other art works which are permanently located in a public place, without infringing on any copyright that may otherwise subsist in such works, and the publishing of such images. Panorama freedom statutes or case law limit the right of the copyright owner to take action for breach of copyright against the creators and distributors of such images. It is an exception to the normal rule that the copyright owner has the exclusive right to authorize the creation and distribution of derivative works. The phrase is derived from the German term Panoramafreiheit.

The Freedom of panorama (FOP) looks a bit different around the world. EU are trying to develop a common /unified approach.