Posted on Leave a comment

Kardinalmärken / Cardinal marks 

KARDINALMÄRKEN – VÄDERSTRECKSMÄRKEN / CARDINAL MARKS – LATITUDE MARKS

Ordet kardinal kommer av latinets cardinalis, vilket betyder viktigaste eller huvudsakliga. Ordet stammar från cardo,som betyder dörrtapp, huvudpunkt, kärna. Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. 

Kardinalmärken är sjömärken, i form av en boj eller prick, som märker ut hinder. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. Det finns fyra sorters kardinalmärken, ett för varje väderstreck – därför kallas de också väderstrecksmärken. Numera så är svenska kardinalmärken gula och svara och med toppmärken som visar vilket väderstreck de märker ut. Du ska passera norr om ett nordmärke och söder om ett sydmärke, väster om ett västmärke och öster om ett ostmärke!

The word cardinal comes from the Latin cardinalis, which means most important or main. The word comes from cardo, which means door pin, main point, core. Cardinal is a title in the Roman Catholic Church for the second highest office after the Pope.

Cardinal marks are sea marks (navigation marks), in the form of a buoy or other floating or fixed structure, used in maritime pilotage to indicate the position of a hazard and the direction of safe water. Cardinal marks indicate the direction of safety as a cardinal (compass) direction (north, east, south or west) relative to the mark.

They are exposed north, east, south or west of an obstacle – for example a foundation. Cardinal badges are also used to mark the boundary of a fairway. Cardinal directions are the four main points of a compass: north, south, east, and west. There are four types of cardinal marks, one for each latitude – hence they are also called latitude marks. Nowadays, Swedish cardinal badges are yellow and black and with top badges that show which latitude they mark. You will pass north of a north mark and south of a south mark, west of a west mark and east of a cheese mark!

När båda konerna pekar nedåt så är det sydmärket du ser. När de pekar uppåt är det nordmärket. På ostmärket pekar den övre konen uppåt och den nedre nedåt så att ett spetsigt o, som i ostmärke, bildas. Om kardinalmärket du fått syn på inte är syd-, nord- eller ostmärket så vet du att det är västmärket! Med lite god vilja ser västmärket dessutom ut som ett vinglas, som precis som väst börjar på v.

Sedan början av 1980-talet så är svenska Kardinalmärken gula och svarta. Innan dess så var de röda och svarta och toppmarkeringarna bestod av både koner och klot.  

When both cones point downwards, it is the southern mark you see. When they point upwards, it is the northern mark. On the East mark, the upper cone points upwards and the lower one downwards so that an Easter-egg shape is formed. If the cardinal mark you saw is not the south, north or East mark, you know it is the west mark! With a little good will, the vest mark also looks like a wine glass.

Since the beginning of the 1980s, Swedish Cardinal Marks have been yellow and black. Before that, they were red and black and the top markings consisted of both cones and spheres.

RÖTT ÅT BABORD OCH GRÖNT ÅT STYRBORD – ELLER TVÄRTOM

En farleds sidor markeras av lateralmärken, röda eller gröna prickar eller bojar som ofta men inte alltid har toppmärken i olika former. När du styr i farledens riktning ska du ha de röda lateralmärkena på babordssidan (vänster) och de gröna på styrbordssidan (höger). När du styr mot riktningen blir det istället tvärtom. Det är inte alltid lätt att förstå hur huvudriktningen för en farled har bestämts, men du kan åtminstone se den på sjökortet. I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

The edge of a maritime channel, are indicated by lateral marks, red or green sea marks that often but not always have top marks in various shapes. When steering in the direction of the fairway, have the red lateral markings on the port side (left) and the green ones on the starboard side (right). When you steer in the opposite direction, it is the other way around. It is not always easy to understand how the main direction of a maritime channel has been determined, but you can at least see it on the sea chart. In Swedish waters, the main direction is generally counterclockwise from the Norwegian to the Finnish border and from open water towards the port. Regardless of the direction of the fairway, you can travel in any direction you want.

NOTE! If you travel outside Europe, you should be aware that some countries have reverse colors – green on port and red on starboard.

Leave a Reply