Posted on Leave a comment

Skeppshundar som bidrar till att rädda liv!

10% av intäkterna för dessa skeppshundar går till Sjöräddningssällskapet. De är med vid cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige. Allt på ideell basis, utan bidrag från staten. De är helt beroende av medlemskap, gåvor, testamenten och donationer. Genom att köpa en av dessa skeppshundar så är du med och bidrar. Tack för Ditt stöd! Om du vill du stötta Sjöräddningssällskapet med mer pengar så följ denna länk: https://www.sjoraddning.se/ge-en-gava, alternativt kontakta deras medlems- och gåvoservice som har öppet helgfria vardagar klockan 08.00-18.00. Telefon: 077-579 00 90.

Newfoundlandhundar används i sök- och räddningsuppdrag av många länder, och Italien har till och med en träningsskola för hundarna, som används i deras kustbevakningstjänst.

Ship Dogs That Help to Save Lives!

10% of the income for these ship dogs goes to the Swedish Sea Rescue Society. They are involved in approximately 90 percent of all maritime rescues in Sweden. All on a non-profit basis, without subsidies from the state. They are entirely dependent on memberships, gifts, bequests and donations. By buying one of these ship dogs, you are helping and contributing. Thanks for Your support! If you wish to find out more about the Swedish Sea Rescue Society or support them with donations or a membership then use the following link: https://www.sjoraddning.se/information-english, or contact their membership and donation center, open work days 08:00-18:00. Phone: +46 (0) 77 579 00 90. 

Newfoundland dogs are used in search and rescue missions by many countries, and Italy even has a training school for the dogs, which are used in their Coast Guard service.

Döpta efter kända skeppshundar / Named after famous ship dogs

Judy var en renrasig Pointer som räddade otaliga liv, överlevde sjunkande skepp och tillbringade flera år i interneringsläger – så det är inte konstigt att hunden Judy blev en av andra världskrigets mest kända och osannolika hjältar. Bilden visar när Judy tilldelades Dickin-medaljen av PDSA som anses vara djurens Victoria Cross. 

Judy was a pure-bred Pointer who saved countless lives, survived sinking ships and spent several years in internment camps – so it’s little wonder Judy the dog became one of the most famous and unlikely heroes of the Second World War. In the picture Judy is Judy receiving her PDSA Dickin Medal in 1946 

Ta reda på mer om Judy / Learn more about Judy

Bamse var en Sanktbernhardshund och en symbol för den norska frihetskampen under andra världskriget. Han avancerade från vanlig civil skeppsmaskot till maskot för den kungliga norska marinen och sedan för alla de fria norska styrkorna. Ett ikoniskt fotografi av honom med en norsk sjömansmössa användes på patriotiska påsk- och julkort under kriget. PDSA gjorde honom till en officiell Allied Forces Mascot och han tilldelades också PDSA Gold Medal (ibland känt som “djurens George Cross”) för tapperhet och plikttrogen.

Bamse was a St. Bernard dog that became a symbol of Norwegian freedom during the Second Wolrd War. From his ship’s mascot, Bamse became mascot of the Royal Norwegian Navy, and then of all the Free Norwegian Forces. An iconic photograph of him wearing a Norwegian sailors cap was used on patriotic Easter and Christmas cards during the war. The PDSA made him an official Allied Forces Mascot. In 2006, he was also awarded the  PDSA Gold Medal (sometimes known as the “animals’ George Cross”) for gallantry and devotion to duty.

Ta reda på mer om Bamse / Learn more about Bamse

Nicke var en strävhårig foxterrier som tjänstgjorde på pansarskeppet HMS Drottning Vicktoria. Han föddes i början av andra världskriget, strax söder om Linköping. När han var två månader mönstrade han på som 3:e klass sjöman på Sveriges största pansarskepp genom tiderna. Han fick hjälp med att fylla i formulären och följande skrevs i värvningsdokumenten: Yrke vid antagande: valp. Civilstånd: ogift. Nicke hade förutom egen uniform också en egen tjänstgöringsbok som numra finns i marinmuseets samlingar.

Nicke was a Wire Fox Terrier from Linköping, Sweden. He served on the armored ship HMS Drottning Vicktoria. Nicke was born, in the beginning of the Second World War. When he was two months old, he enlisted as a 3rd class sailor on Sweden’s largest armored ship. He got help filling in the forms, where the following was written:” Occupation at adoption: puppy. Marital status: Unmarried. In addition to his own uniform, Nicke also had his own service book, which now is part of the Swedish Navy Museum’s collections.

Ta reda på mer om Nicke / Learn more about Nicke

Sinbad var en blandrashund från New York, som tjänade i den amerikanska armén 1937-1948 som en del av besättningen på Campbell, en United States Coast Guard Cutter. Vid pensioneringen hade Sinbad en rang som Chief Petty Officer. Simbad signerade mönstringspappren med sitt tassavtryck och tilldelades uniform, tjänstgöringsgrad, ett Röda Korsets identifikationsnummer, tjänstejournal och sovplats. Han skrevs även in som medlem i Society of Polar Explorers. 

Sinbad was a mixed-breed dog from New York, that served I the US army 1937-1948 as part of the crew on Campbell a United States Coast Guard Cutter. At retirement he held the rank of Chief Petty Officer. Simbad was enlisted into the service with his pawprint on enlistment papers and was assigned his own service and Red Cross identification numbers, service record, and bunk. He was also recorded as a member of the Society of Polar Explorers. 

Ta reda på mer om Sinbad / Learn more about Sinbad

Just Nuisance är den enda hunden som någonsin officiellt värvats i den brittiska Royal Navy. Han var en grand danois som tjänst-gjorde vid HMS Afrikander, en marinbas i Simon´s Town, Sydafrika, under åren 1939-1944. 

Just Nuisance was the only dog ever to be officially enlisted in the British Royal Navy. He was a Great Dane who between 1939 and 1944 served at HMS Afrikander, a Royal Navy shore establishment in Simon´s Town, South Africa.

Ta reda på mer om / Learn more about Just Nuisance

Bob var en berömd Newfoundlandshund som var känd för att ha räddat över 20 människor från Themsen, Storbritannien, på 1830-talet, och fick en medalj från Royal Humane Society för sina insatser.

Bob was a famous Newfoundland dog who was known to have rescued over 20 people from the Thames River, Great Britain, in the 1830s, and received a medal from the Royal Humane Society for his efforts.

Ta reda på mer om kända Newfoundlands / Learn more about other famous Nefies

Posted on Leave a comment

Signalflaggor

Signalflaggor används för kommunikation mellan fartyg och mellan fartyg och land. De internationella signalfaggorna har ett standardiserat utseende. De är 40 till antalet och består av 26 bokstavsflaggor och 10 flaggor för siffrorna 0-9. Utöver det finns en svarsflagg samt tre olika likhetstecken för repetition av bokstäver. Färgerna som används är blått, svart, gult, vitt och rött. 

De första kodsystemen för flaggsignalering utvecklades i Frankrike, men det var i England som tekniken förfinades och grunden lades till det signalsystem som gäller än i dag. 1857 gav The British Board of Trade ut boken International Code of Signals där alla gällande signaleringskoder sammanställdes. Den gäller än idag. Den svenska översättningen kom 1872 under namnet Kommersiella Signal-Coden. 

Numera används signalflaggning mest för att upplysa om dykare i vattnet samt att fiske med olika redskap pågår. I övrigt används mer effektiva tekniska hjälpmedel.

Alla flaggor har en egen bokstav. Men samtidigt en längre betydelse, en hel mening som beskriver en situation. Det är för att man på havet ska kunna prata med varandra med en endaste flagga i taget. Att skriva ut hela ord eller meningar med signalflaggorna är tidsödande och mycket ovanligt. De viktigaste signalerna kan uttryckas med endast en flagga

 • A Dykare i vattnet, håll undan, passera sakta!
 • B Jag lastar/lossar/transporterar farligt gods. (Utmärker i svenska armén arteleriregementstab)  
 • C Svar: Ja.
 • D Håll undan, jag har svårt att manövrera!
 • E Jag ändrar kurs mot styrbord.
 • F Jag är havererad, tag kontakt med mig.
 • G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap.
 • H Jag har lots ombord.
 • I Jag ändrar kurs mot babord.
 • J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan!
 • K Jag vill ha kontakt med dig.
 • L Till sjöss: Stanna omedelbart. I hamn: Karantän (Utmärker i svenska armén pansarbrigadstab)  
 • M Fartyget står stilla.
 • N Svar: Nej.
 • O Man överbord!
 • P I hamn: All personal till fartyget.
 • Q Fartyget är fritt från smitta. (Utmärker i svenska armén motor/cykel/brigadstab)  
 • R Mitt fartyg gör ingen fart.
 • S Jag backar.
 • T Partrålning vid fiske. Håll undan!
 • U Du är på väg mot fara.
 • V Jag behöver hjälp!
 • W Jag behöver läkare
 • X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • Y Jag draggar.
 • Z Jag behöver bogsering. För fiskebåt: Lägger nät.

Signalställ, flagga över topp, storflagg

Vid jubileer och högtidsdagar dekoreras hela fartyget, från för, över masttoppen till akter, med samtliga flaggor i en speciell ordning. Man säger då att man använder sig av ett signalställ vilket är samlingsnamnet för alla signal flaggorna tillsammans för att flagga över topp. På engelska heter det dressing the ship d.v.s. klä upp båten. Samma dekoration i flaggstången på land kallas för storflaggning. Signalställ, flagga över topp och storflaggning kallas ibland felaktigt för flaggspel. Det är inte korrekt eftersom flaggspel är den lilla stång (eller käpp) i aktern som nationsflaggen hissas på. Den korrekta ordningen för flagga över topp är från för till akter: 

A, B, C, 1, D, E, F, 2, G, H, I, 3, J, K, L, 4, M, N, O, 5, P, Q, R, 6, S, T, U, 7, V, W, X, 8, Y, Z, 9, 0.

Vid kappsegling används också flaggsignaler. Oftast kan den specifika kappseglingssignalen härledas till den ursprungliga internationella flaggsignalen. 

 • Tjuvstart signaleras t.ex genom att X-flaggan (vit med blått kors) hissas på startfartyget och visas tills alla tjuvstartande båtar är helt på startsidan av startlinjen. På vanligt flaggspråk betyder den: Fortsätt inte utan avvakta mina signaler.
 • P-flaggan även kallad Blue Peter (vit ruta på blå botten) är förberedelsesignal och hissas 5 minuter före kappseglingsstart. På flaggspråk betyder den:  All personal till fartyget, klart för avgång
 • Protestflaggan / B-flaggan (helröd), som hissas när motståndaren inte följt väjningsreglerna och kolliderat, betyder i vanlig sjöfart: Jag har farlig last ombord. Protesterar man så är man ju farligt ilsken. 
Posted on Leave a comment

Kardinalmärken / Cardinal marks 

KARDINALMÄRKEN – VÄDERSTRECKSMÄRKEN / CARDINAL MARKS – LATITUDE MARKS

Ordet kardinal kommer av latinets cardinalis, vilket betyder viktigaste eller huvudsakliga. Ordet stammar från cardo,som betyder dörrtapp, huvudpunkt, kärna. Kardinal är en titel i Romersk-katolska kyrkan för det näst högsta ämbetet efter påven. 

Kardinalmärken är sjömärken, i form av en boj eller prick, som märker ut hinder. De är utsatta norr, öster, söder eller väster om ett hinder – till exempel ett grund. Kardinalmärken används även för att markera gränsen för en farled. Det finns fyra sorters kardinalmärken, ett för varje väderstreck – därför kallas de också väderstrecksmärken. Numera så är svenska kardinalmärken gula och svara och med toppmärken som visar vilket väderstreck de märker ut. Du ska passera norr om ett nordmärke och söder om ett sydmärke, väster om ett västmärke och öster om ett ostmärke!

The word cardinal comes from the Latin cardinalis, which means most important or main. The word comes from cardo, which means door pin, main point, core. Cardinal is a title in the Roman Catholic Church for the second highest office after the Pope.

Cardinal marks are sea marks (navigation marks), in the form of a buoy or other floating or fixed structure, used in maritime pilotage to indicate the position of a hazard and the direction of safe water. Cardinal marks indicate the direction of safety as a cardinal (compass) direction (north, east, south or west) relative to the mark.

They are exposed north, east, south or west of an obstacle – for example a foundation. Cardinal badges are also used to mark the boundary of a fairway. Cardinal directions are the four main points of a compass: north, south, east, and west. There are four types of cardinal marks, one for each latitude – hence they are also called latitude marks. Nowadays, Swedish cardinal badges are yellow and black and with top badges that show which latitude they mark. You will pass north of a north mark and south of a south mark, west of a west mark and east of a cheese mark!

När båda konerna pekar nedåt så är det sydmärket du ser. När de pekar uppåt är det nordmärket. På ostmärket pekar den övre konen uppåt och den nedre nedåt så att ett spetsigt o, som i ostmärke, bildas. Om kardinalmärket du fått syn på inte är syd-, nord- eller ostmärket så vet du att det är västmärket! Med lite god vilja ser västmärket dessutom ut som ett vinglas, som precis som väst börjar på v.

Sedan början av 1980-talet så är svenska Kardinalmärken gula och svarta. Innan dess så var de röda och svarta och toppmarkeringarna bestod av både koner och klot.  

When both cones point downwards, it is the southern mark you see. When they point upwards, it is the northern mark. On the East mark, the upper cone points upwards and the lower one downwards so that an Easter-egg shape is formed. If the cardinal mark you saw is not the south, north or East mark, you know it is the west mark! With a little good will, the vest mark also looks like a wine glass.

Since the beginning of the 1980s, Swedish Cardinal Marks have been yellow and black. Before that, they were red and black and the top markings consisted of both cones and spheres.

RÖTT ÅT BABORD OCH GRÖNT ÅT STYRBORD – ELLER TVÄRTOM

En farleds sidor markeras av lateralmärken, röda eller gröna prickar eller bojar som ofta men inte alltid har toppmärken i olika former. När du styr i farledens riktning ska du ha de röda lateralmärkena på babordssidan (vänster) och de gröna på styrbordssidan (höger). När du styr mot riktningen blir det istället tvärtom. Det är inte alltid lätt att förstå hur huvudriktningen för en farled har bestämts, men du kan åtminstone se den på sjökortet. I svenska farvatten går huvudriktningen generellt moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten mot hamn. Oavsett farledens riktning får du färdas åt vilket håll du vill i den. 

OBS! Åker du utanför Europa bör du känna till att vissa länder har omvända färger – grönt på babord och rött på styrbord.

The edge of a maritime channel, are indicated by lateral marks, red or green sea marks that often but not always have top marks in various shapes. When steering in the direction of the fairway, have the red lateral markings on the port side (left) and the green ones on the starboard side (right). When you steer in the opposite direction, it is the other way around. It is not always easy to understand how the main direction of a maritime channel has been determined, but you can at least see it on the sea chart. In Swedish waters, the main direction is generally counterclockwise from the Norwegian to the Finnish border and from open water towards the port. Regardless of the direction of the fairway, you can travel in any direction you want.

NOTE! If you travel outside Europe, you should be aware that some countries have reverse colors – green on port and red on starboard.