INTEGRITETSPOLICY / INTEGRITY POLICY

Policy för behandling av personuppgifter, Sveilis Design AB. Personuppgiftsansvarig är Sveilis Design AB registrerad hos Bolagsverket med organisationsnummer 559275-8642. Kontakt via  info@ksveilis.

Sveilis Design AB policy går ut på att samla in de uppgifter vi behöver för att genomföra tillverkning, försäljning och leverans av varor till Sveilis Design AB kunder och upprätthålla en sund och affärsmässig relation, samt att skydda dem för otillbörligt bruk och uppfylla gällande lagstiftning härom. Detta inkluderar insamlande av för- och efternamn, adress, IP- & telefonnummer, email samt köphistorik och betalningsinformation. Gällande marknadsföring sker detta efter en intresseavvägning. Sveilis Design AB använder även Cookies som placeras på besökarens dator för dessa ändamål vid besök på våra websidor.

Sveilis Design AB underleverantörer såsom betalningsleverantörer och fraktleverantörer men även analys- och marknadsföringsleverantörer behöver även ta del av de uppgifter Sveilis Design AB och våra samarbetspartners samlar in om dig för att uppfylla Sveilis Design AB åtaganden.

Sveilis Design AB Policy for processing personal data. The leagal person responsible for personal data is Sveilis Design AB registered with the Swedish Companies Registration Office with organization number 559275-8642. Contact via info@swedishlighthouse.com

Sveilis Design AB’s policy is to collect the information we need to carry out the manufacture, sale and delivery of goods to Sveilis Design AB’s customers and maintain a sound business relationship, as well as to protect them from improper use and comply with applicable legislation. This includes collecting first and last name, address, IP & phone number, email as well as purchase history and payment information. Regarding marketing, this takes place after a balance of interests. Sveilis Design AB also uses cookies which are placed on the visitor’s computer for these purposes when visiting our websites.

Sveilis Design AB subcontractors such as payment suppliers and freight suppliers, but also analysis and marketing suppliers also need to take part in the information Sveilis Design AB and our partners collect about you in order to fulfill Sveilis Design AB’s commitments.

Här finns info om hur Google använder informationen / Here is info on how Google uses the information

https://policies.google.com/technologies/partner-site.

Här finns info om hur Facebook använder cookies och annan lagringsteknik / Here is info on how Facebook uses cookies and other storage technology

https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/

När du handlar kommer vi under 30 dagar att spara din varukorg och e-postadress. Denna data används för att fylla din varukorg igen, om du byter enhet eller kommer tillbaka en annan dag. Läs Mailchimps sekretesspolicy:

When you shop, we will save your shopping cart and e-mail address for 30 days. This data is used to refill your shopping cart, if you change units or return another day. Read Mailchimp’s privacy policy

https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Se även / See also PayPals integritetspolicy.

Vi kommer inte sälja personuppgifter till tredje part. Även om vi använder erkända leverantörer är det Sveilis Design AB som är personuppgiftsansvarig och har det fulla ansvaret hela tiden. Personer kan begära ut information om denne som Sveilis Design AB har eller att Sveilis Design AB korrigerar eller tar bort uppgifter som Sveilis Design AB inte behöver för att uppfylla Sveilis Design AB lagliga skyldigheter eller avtal med kund.

Skulle Sveilis Design AB eller någon av våra underleverantörer uppleva en personuppgiftsincident, trots adekvata säkerhetsåtgärder som skall vara på plats, skall detta rapporteras enligt gällande rutiner och instans (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, tidigare kallat Datainspektionen).

We will not sell personal data to third parties. Even though we use recognized suppliers, Sveilis Design AB is responsible for personal data and has full responsibility at all times. Persons may request information about the person that Sveilis Design AB has or that Sveilis Design AB corrects or deletes information that Sveilis Design AB does not need to fulfill Sveilis Design AB’s legal obligations or agreements with customers.

Should Sveilis Design AB or any of our subcontractors experience a personal data incident, despite adequate security measures that must be in place, this must be reported in accordance with current procedures and authority (Integrity Protection Authority, IMY, formerly known as the Data Inspectorate).

COOKIES

Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritets syfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

According to the Electronic Information Act, visitors to a website must, for the purpose of privacy, be informed that cookies are used. The information in the cookie can be used to track a user’s browsing. A cookie is a small text file that the website you visit requests to be saved on your computer to provide access to various functions. You can set your browser to automatically deny cookies. More information can be found on the Swedish Post and Telecom Agency’s website.

VÅR WEBBUTIK ÄR BYGGD I WORDPRESS / OUR WEBSHOP IS BUILT IN WORDPRESS

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på
 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen!

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Konfigurera ditt konto för vår butik
 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
 • Förbättra vår butikserbjudanden
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

We collect information about you during the checkout process in our store.

While visiting our website, we will track:

 • Products you have shown: we use this to, for example, show you products that you have recently looked at
 • Location information, IP address and browser type: we use this for purposes such as VAT calculation and shipping costs
 • Delivery address: we ask you to enter this so that we, for example, can calculate shipping before you order, and send you the order!

We also use cookies to keep track of the contents of the shopping cart while you use our website.

When you buy from us, we ask you to provide us with information that includes your name, billing address, shipping address, email address, telephone number, credit card information / payment information and any account information such as username and password. We use this information for purposes such as:

 • Send information to you about your account and your order
 • Answer your questions, including repurchases and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our store
 • Follow legal requirements we have, such as VAT calculation
 • Improve our store offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, vilket kommer användas för att fylla i dina uppgifter i kassan för framtida beställningar.

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa. Medlemmar i vårt team har tillgång till informationen du ger oss.

 • Beställningsinformation som t.ex. vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
 • Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt fakturerings- och leveransinformation.

Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningar och tillhandahålla support.

Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och lagra tjänster åt dig, till exempel Google, Facebook, Instagram, WordPress, STRIPE, Paypal.

If you create an account, we will store your name, address, e-mail address and telephone number, which will be used to fill in your details at the checkout for future orders. In general, we only store information about you as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and as long as we are not legally obliged to store it. For example, we will store order information for the current time period for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing and shipping addresses. We also store comments or reviews, if you leave them. Members of our team have access to the information you give us.

 • Ordering information such as what was bought, when it was bought and where it should be sent, as well
 • Customer information such as your name, e-mail address and billing and delivery information.
 • Our team has access to this information to fulfill orders, make refunds and provide support.

We share information with third parties that help us execute orders and store services for you, such as Google, Facebook, Instagram, WordPress, STRIPE, Paypal.