KÖPVILLKOR / TERMS OF PURCHASE

OM SVEILIS DESIGN AB / ABOUT SVEILIS DESIGN AB

Sveilis Design AB, 559275-8642, driver online butiken sveilisdesign.com. De flesta av produkterna i denna webbshop har designats och producerats av Sveilis Design AB. Adress: Sveilis Design AB Platinagatan 4, 602 23 Norrköping. Mobil 0735 43 77 66. e-post: info@swedishlighthouse.com.

Genom att använda denna e-handelsplats bekräftar du att du har läst och förstått dess villkor. Du bekräftar genom din användning av denna webbplats ditt godkännande av de villkor som anges nedan. 

Allt innehåll på denna webbplats, är föremål för upphovsrätt som innehas av Sveilis Design AB eller deras leverantörer. Bildmaterial får användas endast efter godkännande av Sveilis Design AB, i syfte att marknadsföra och försälja Sveilis Design AB produkter och tjänster.

Endast personer över 18 år tillåts handla i vår webbutik “sveilisdesign.com”. 

Sveilis Design AB, 559275-8642, runs the online store sveilisdesign.com. Most of the products in this web shop have been designed and produced by Sveilis Design AB. Address: Sveilis Design AB Platinagatan 4, 602 23 Norrköping. Mobile 0735 43 77 66. Email: info@swedishlighthouse.com.

By using this e-commerce site, you confirm that you have read and understood its terms. By using this website, you confirm your acceptance of the terms and conditions set out below.

All content on this website is subject to copyright held by Sveilis Design AB or their suppliers. Image material may only be used after approval by Sveilis Design AB, for the purpose of marketing and selling Sveilis Design AB products and services.

Only people over the age of 18 are allowed to shop in our online store at “sveilisdesign.com”.

PRISER & BETALNING / PRICES & PAYMENT

Samtliga priser i webbutiken är angivna i SEK inklusive moms (25 %). Beroende på ordervärde tillkommer fast fraktavgift (knuten till varornas vikt/volymvikt). I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive moms och frakt.

Hos oss kan du betala med kort, bankgiro eller PayPal. 

Vi reserverar oss för prisändringar och förbehåller oss rätten att justera priset.

Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift på för närvarande 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 24,00 %.

All prices in the online store are stated in SEK including VAT (25%). Depending on the order value, a fixed shipping fee will be added (linked to the goods’ weight / volume weight). In the shopping cart you can see the total price including VAT and shipping.

Payments:  you can pay by card, bank transfer or PayPal.

We reserve the right to change or adjust prices.

In the event of non-payment, a reminder fee of SEK 60 is currently charged, as well as default interest according to the current reference interest rate with a supplement of 24.00%.

LEVERANSER / SHIPMENTS & DELIVERIES

Leverans sker i största möjlig mån med Posten Varubrev. Är leveransen för stor för Varubrev så använder vi DHL levererar till ett utlämningsställe. Hela beställningen skickas, om möjligt, i samma paket. Normal leveranstid inom Sverige är 3-6 helgfria dagar. Leveranstid inom Europa är 7-10 dagar. Om leveransförsening uppstår, försöker vi meddela dig detta. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. 

Delivery takes place as far as possible with the Swedish Postal system´s method “Varubrev”. If the delivery is too large for “Varubrev”, we use DHL to deliver to a delivery point. The entire order is sent, if possible, in the same package. Normal delivery time within Sweden is 3-6 weekends. Delivery time within Europe is 7-10 days. If delivery delay occurs, we will try to notify you. You as a customer always have the right to cancel the purchase in the event of delivery delays. We will do everything in our power to fulfill your order. There may be times that make it impossible to fulfill the order, for example when our supplier can not fulfill its commitment to us. We reserve the right to disclaim all compensation to the customer regarding delivery delays.

ÅNGERRÄTT / RIGHT OF WITHDRAWAL

Sveilis Design AB tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Enligt denna lag har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.  Vid retur står du som kund för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid leverans till Sveilis Design AB. Produkterna bör därför skickas väl paketerade och i ursprunglig förpackning. Produkterna skall vara oanvända och i ej bruten originalförpackning. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. Är varan trasig vid en retur kan vi inte ersätta dig och du får själv ta reklamationen gentemot fraktbolaget. 

Ångerrätten gäller ej:

 • för specialtillverkade varor.
 • Presentkort
 • Hygienartiklar
 • om kund själv åsamkat skada på produkt genom oaktsamhet eller vårdslöshet.

Som kund har du alltid rätt att häva ett köp om du inte accepterar en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening.

Vill du som kund häva ett köp p g a en försenad leverans, eller utnyttja din ångerrätt, betalas pengarna tillbaka inom 30 dagar. Vid ångrat köp återbetalas inte någon fraktavgift.

Sveilis Design AB applies the Swedish “Distance and Home Sales Act”. According to this law, you as a customer have the right to cancel your purchase within 14 days after you have received the product and without special reason. Upon return, you as a customer are responsible for return shipping costs, and the condition of the products upon delivery to Sveilis Design AB. The products should therefore be sent well packaged and in the original packaging. The products must be unused and in unopened original packaging. On the refund, we reserve the right to deduct the amount corresponding to the decrease in value of used or damaged product, compared to the original value of the product. If the item is broken upon return to us, we can not refund you. You need to handle such complaint with the shipping company you used for the return. 

The right of withdrawal does not apply to:

 • Custom-made goods.
 • Gift cards
 • Some health and personal care items
 • If the customer himself has caused damage to the product through negligence or negligence.

As a customer, you always have the right to cancel a purchase if you do not accept a new proposed delivery time in the event of a delay.

If you as a customer want to cancel a purchase due to a delayed delivery, or exercise your right of withdrawal, the money will be refunded within 30 days. In the event of a canceled purchase, no shipping fee will be refunded.

REKLAMATION OCH FRAKTSKADOR / COMPLAINTS AND SHIPPING DAMAGES

Vi kontrollerar alla varor innan vi skickar ut dem, men skulle varan vara skadad eller på något annat sätt defekt eller om du fått fel produkt eller fel antal så ber vi dig kontakta oss omedelbart så att vi kan rätta till felet. Kom ihåg att ha ditt ordernummer tillhands.

 • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
 • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts till info@swedishlighthouse.com. Ange ditt namn, adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. 
 • Om paketet har synliga skador vid leverans ska det dokumenteras och påpekas direkt på utlämningsstället alternativt till fraktbolaget.

 

Vid eventuellt fel på produkt skickar du som kund tillbaka produkten till oss. När produkten kommit tillbaka och returen är godkänd åtgärdar vi i första hand felet eller levererar en liknande produkt. Lyckas vi inte med detta återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Som kund måste du skicka med namn, adress och ordernummer samt konto-/Swishnummer som pengarna ska betalas ut till för att en komplett återbetalning skall vara möjlig. Återbetalning sker inom 30 dagar från mottagandet av returnerad vara.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. 

Vid reklamationer och eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och riktlinjer (arn.se). 

We check all items before we send them. Should the item be damaged or otherwise defective or if you received the wrong product or the wrong amount, please contact us immediately so that we can correct the error. Remember to have your order number on hand.

 • You must always contact us for an approval before returning a defective item.
 • The complaint must be sent immediately after the defect has been discovered to info@swedishlighthouse.com. Supply us with your name, address, email address, order number and a description of the error.
 • If the package has visible damage upon delivery, it must be documented and pointed out directly at the delivery point or alternatively to the shipping company.
 • If anything is damaged when opening the package, it must be documented with a photo and reported to info@swedishlighthouse.com within 2 days of receipt.

In the event of a product defect, you as a customer should return the product to us. When the product is returned and the defect/complaint is approved, we primarily fix the error or deliver a similar product. If we do not succeed in this, we will reimburse you for the defective product in accordance with current consumer protection legislation. We are responsible for return shipping for approved complaints. As a customer, you must provide us with name, address and order number. Refund will be made within 30 days of receipt of returned item through the same payment method you used to purchase the product. 

We reserve the right to refuse a complaint if it turns out that the product is not defective in accordance with current consumer protection legislation.

In the event of complaints and any disputes, we follow the Swedish General Complaints Board’s recommendations and guidelines (arn.se).

GÅVOR / GIFTS

Om den defekta varan beställdes och markerades som en gåva där beställaren inte är den samma som mottagaren av varan så ersätter vi dig med ett presentkort som vi mejlar till dig. 

Vi hanterar returer och återbetalningar av varor som beställts och skickats till beställaren direkt med beställaren även om hen senare ger bort varan.  

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

EJ UTHÄMTADE BESTÄLLNINGAR / UNCOLLECTED ORDERS

För paket som ej hämtas ut debiteras en avgift på minst 299 kr. Kostnaderna motsvarar de kostnader som det orsakat oss att skicka ut paketet samt motta det i retur.

For packages that are not picked up, a fee of at least SEK 299 will be charged. The costs correspond to the costs caused to us by sending out the package and receiving it in return.

FORCE MAJEURE

Sveilis Design AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud och fel i eller förseningar av leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över. Denna ansvarsbegränsning inkluderar, men är inte begränsad till, direkt eller indirekt bestraffande eller annan skada som du eller andra kan drabbas av, samt affärsmässiga skador eller förlust av information och data. 

Sveilis Design AB is exempt from sanction for failure to fulfill a certain obligation in this agreement if the failure is based on liberating circumstances as below and the circumstance complicates, prevents or delays the fulfillment. As a liberating circumstance shall be considered to be i.a. a government action or omission, new or changed legislation, conflict in the labor market, blockade, strike, fire or flood, sabotage or major accident. Force majeure also includes authorities’ decisions that adversely affect the market and products, such as restrictions, warnings, sales bans and errors in or delays in deliveries from subcontractors based on circumstances referred to in this paragraph or other circumstances beyond the control of a party. over. This limitation of liability includes, but is not limited to, direct or indirect penalties or other damages that you or others may suffer, as well as commercial damages or loss of information and data.

PRODUKTINFORMATION / PRODUCT INFORMATION

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. 

We reserve the right to make printing errors on this website and that products can get out of stock. We do not guarantee that the images reflect the exact appearance of the products as a certain color difference may occur depending on the screen, photo quality and resolution. We always try our best to expose the products as accurately as possible.

ÄNDRINGAR TILL DE ALLMÄNNA VILLKOREN / CHANGES TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

We reserve the right to make changes to these terms at any time. Changes to the terms will be published online on the website. The changed terms are considered accepted in connection with orders or visits to the website.